آنقدر مرا از رفتنت نترسان ....
قرار نیست همیشه بمانیم
!
روزی همه رفتنی اند
....
ماندن به پای کسی معرفت میخواد نه بهانه
... !!