چقدر خوشحـال بـود شیطــان
وقتی سیب را چیدم
گمان میكرد فریب داده است مـرا
نمی دانست تـو پرسیده بـودی
مـرا بیشتر دوست داری یـا مـاندن در بهشت را ؟