♥ پـــَروآز 650 - בُخـــتَـــرونِـــــہ ♥

مطالب خوب، زندگی خوب، رشد خوب.

בوبـــاره مـــבرســـــه ×!

 •      ســلــآمـ בوسـ جونیــــــآمـــ♥ـ !
 
 •  פֿـوبـــیـــــטּ ؟!
 
 •  چــه פֿـبـــر ؟!
 
 •  בمتـــوטּ جـــــیــــــــز بابا !
 
 •  تو یــه روز 720 تا بازבیـــב !
 
 •  باریــــــــــــڪً بابا !
 
 •  عاشـפֿـتــــــونҐ !

 •   آهـــآטּ راســـتیـ !
 
 مـــــــــــــــــَـבرِســـــــــه !. . .
 
 •  ﮩـــعـــیـ !!
 
 •  تنهــــــا 3 روز בیــگــــــر باقیـــــست !
 
 •  ماҐ ڪً פֿـــــــــرפֿــــــــوטּ :))
 
 •  پ๛ ڪًـمتــــــر میــاҐ בیــگه !
 
 •  مو؋ـق باشـــــیــــــــטּ
 
 ×رهــــــ×ـــآ×! 

+ نوشته شده در شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 03:19 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نــظــر مــوخــوامـــ |